To Καταστατικό του Συνδέσμου

23 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ»

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
1.- Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ», με έδρα την Αθήνα και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ». Για τις σχέσεις και τις δραστηριότητες του σωματείου στο εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται και οι μεταφράσεις της επωνυμίας του σε άλλες γλώσσες, όπως «.................................», κ.ο.κ..
2.- Είναι δυνατή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η σύσταση παραρτημάτων αυτού σε άλλες πόλεις από τα μέλη του που κατοικούν στην περιφέρεια των πόλεων αυτών, προκειμένου να επιδιωχθεί με τον τρόπο αυτό η υλοποίηση των σκοπών του σωματείου σε τοπικό επίπεδο.
Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός του σωματείου είναι:
α) η παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά τής Βόρειας Συρίας και η υποβοήθηση και συμπλήρωση στο έργο της ήδη υπάρχουσας σχολικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
β) η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα παιδιά αυτά.
γ) η ίδρυση και λειτουργία σχολείων στην Βόρεια Συρία, κι ιδίως στην περιοχή Κομπάνι (Kobani) για την εκμάθηση ιδίως γλωσσών (κουρδική, αραβική, ελληνική, αγγλική, γαλλική), θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική) και μουσικής. Επίσης, για την μετάδοση και γνώση του ελληνικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
δ) η ίδρυση, ο εξοπλισμός και η λειτουργία ιατρείων στην Βόρεια Συρία, καθώς και υγειονομικών σταθμών, κέντρων υγείας και εν γένει μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
ε) Η υποστήριξη και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών της Βόρειας Συρίας με την αποστολή παιδαγωγών, ψυχολόγων, καλλιτεχνών και δημιουργών.

Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
1.- Το σωματείο επιδιώκει την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών με τά ακόλουθα ιδίως μέσα και τρόπους:
α) με την συγκέντρωση χρημάτων προερχομένων από τις συνδρομές των μελών, δωρεές, και χορηγίες, καθώς και από τις εκδηλώσεις του σωματείου,
β) με την συγκέντρωση και αποστολή στην Βόρεια Συρία ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού προερχόμενου είτε από αγορά είτε από δωρεές, καθώς και ιατρικών εργαλείων και διαγνωστικών μηχανημάτων και συσκευών,
γ) την οργάνωση επισκέψεων και αποστολών αποτελούμενων από ιατρούς και συναφείς ειδικότητες,
δ) την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε τρίτη χώρα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για παιδιά από την Βόρεια Συρία,
ε) την συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη με δασκάλους, εκπαιδευτικούς και με υλικό (βιβλία, αναλώσιμα κ.λπ) της λειτουργίας του σχολείου,
στ) την συγκέντρωση και αποστολή εποπτικού υλικού απαραίτητου για την λειτουργία του σχολείου,
ζ) την χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά από την Βόρεια Συρία για εκπαιδευτικούς λόγους.
2.- Επί πλέον, το σωματείο δύναται μπορεί να προωθεί την επίτευξη των στόχων του ιδίως:
α) με την συνεργασία με Μορφωτικά Ιδρύματα, με Νοσοκομεία και Κλινικές, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και με κάθε Αρχή, νομικό πρόσωπο και φορέα που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς
β) με την οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, αθλητικών επιδείξεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
γ) με την έκδοση βιβλίων και έντυπου υλικού,
δ) με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση των επιδιωκομένων σκοπών,
3.- Για την προώθηση των σκοπών του σωματείου μπορούν επίσης να συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτροπές υπεύθυνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων για τον προγραμματισμό επισκέψεων και επαφών, για την δημιουργία κέντρου πληροφοριών και γενικά για οποιοδήποτε ζήτημα ή δράση κριθεί σκόπιμη από το σωματείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να προχωρεί στην συγκρότηση Ομάδων Εργασίας και Επιστημονικών Επιτροπών Μέλέτης με σκοπό την μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος ή την προώθηση των σκοπών του σωματείου.
Άρθρο 4: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1.- Μέλος του σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας αλλά και αλλοδαπός πολίτης, ο οποίος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του σωματείου και επιθυμεί να συνδράμει στην πραγματοποίηση των σκοπών που επιδιώκονται από αυτό. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος και κατ΄ ελάχιστο είκοσι (20).
2.- Το σωματείο μπορεί να αναδεικνύει Επίτιμα Μέλη. Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σωματείο και στην ευόδωση των Σκοπών του, στην Πολιτεία και στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

Άρθρο 5: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΙΣΦΟΡΑ
1.- Για την εγγραφή μέλους στο σωματείο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή (60η) ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συλλόγου.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3.- Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με τον Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί για εκ δόλου πλημμέλημα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα), το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1.- Όλα τα Μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
2.- Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό.
3.- Τα μέλη έχουν, από της εγγραφής τους, το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου και να υποβάλλουν στην τελευταία προτάσεις σχετικά με την επίτευξη των σκοπών του σωματείου ή ακόμη και να ασκούν κριτική και έλεγχο στις μέχρι τότε αποφάσεις και ενέργειες αυτής.
4.- Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων του σωματείου και των πεπραγμένων της Διοίκησης αυτού, όπως επίσης να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και των άλλων καταστατικών οργάνων του σωματείου.
5.- Τα μέλη δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν αποσπάσματα εγγράφων στο βαθμό που τα αφορούν και να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση του σωματείου για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους.
Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.
β) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και, στο μέτρο των δυνάμεών τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των Σκοπών του σωματείου.
γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του σωματείου και να συμπαρίστανται στα όργανα της Διοίκησης, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και των επιδιώξεων του σωματείου.
δ) Να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς και να απέχουν από ενέργειες και πράξεις βίας και ρατσισμού, ή εν γένει παράνομες και αξιόποινες πράξεις. Επίσης, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τους Σκοπούς του σωματείου.
Άρθρο 9: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Η οικειοθελής αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους από το σωματείο προϋποθέτει την προηγούμενη εξόφληση τόσο των τυχόν καθυστερούμενων εισφορών προηγουμένων ετών όσο και εκείνων του έτους αποχώρησής του.
Τα μέλη που αποχωρούν από το σωματείο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών, ενώ δύνανται να επανεγγραφούν σε αυτό μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αποχώρησή τους και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 10: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
1.- Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του σωματείου συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς που επιδιώκει αυτό ή με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει πειθαρχική ποινή στο εν λόγω μέλος, όπως επίπληξη, πρόστιμο, στέρηση δικαιώματος εισόδου στους χώρους του σωματείου, στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους για ορισμένο χρόνο, στέρηση της δυνατότητας ανάληψης αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο του σωματείου, ακόμη και οριστική αποβολή από το τελευταίο.
Πριν την επιβολή των ως άνω κυρώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις παραβάσεις που αποδίδονται σε αυτό, ενώ η απόφαση του ως άνω οργάνου για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος με επιστολή στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος.
2.- Σε περίπτωση που στο πρόσωπο μέλους του σωματείου συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, ή εάν το εν λόγω μέλος καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του στο σωματείο για περισσότερο από τρεις (3) μήνες, τότε το μέλος αυτό χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το τελευταίο δικαιούται να επανεγγραφεί, εφόσον τηρήσει την σχετική προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής στο σωματείο και καταβάλει τις οικονομικές του οφειλές προς αυτό.
3.- Τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής του σωματείου ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απαρτία ...................................... και πλειοψηφία .................................................
Άρθρο 11: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:
α) το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία ή ετήσια συνδρομή των μελών αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπροσαρμόζεται με όμοιες αποφάσεις του οργάνου αυτού,
β) τα από την περιουσία του σωματείου εν γένει έσοδα, όπως ενδεικτικά οι τόκοι καταθέσεων,
γ) οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών του,
δ) οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες ιδιωτών,
ε) τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο, όπως ενδεικτικά
εθελοντικοί πλειστηριασμοί, λαχειοφόρος αγορά, διεξαγωγή αγώνων,
στ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του σωματείου.
Άρθρο 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1.- Το οικονομικό έτος του σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.- Το σωματείο τηρεί σε Τράπεζες έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αποσκοπώντας στην συντήρησή της και στην διάθεσή της για τους Σκοπούς του σωματείου, και λογοδοτεί για τις σχετικές ενέργειές του στη Γενική Συνέλευση.
4.- Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων την σχετική έγκριση.

Άρθρο 13: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 14: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.- Η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.
2.- Η Γενική Συνέλευση έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Οικονομική και Ελεγκτική Επιτροπή, ελέγχει τη δράση τους, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη των οργάνων αυτών και δικαιούται να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση του σωματείου,
β) καθορίζει το ποσό δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας ή ετήσιας υποχρεωτικής συνδρομής των μελών του σωματείου, όπως επίσης την καταβολή έκτακτης εισφοράς από τα ως άνω μέλη,
γ) αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου,
δ) αποφασίζει για την διάλυση του σωματείου τηρώντας την οριζόμενη από τον νόμο
διαδικασία,
ε) κρίνει και εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής και τους ετήσιους Ισολογισμούς,
στ) εγκρίνει, τροποποιεί και συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε
οικονομικό έτος και ζ) συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καθορίζει την πορεία του σωματείου.
3.- Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτάται στα γραφεία του σωματείου τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και που αναγράφει τον τόπο και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με έγγραφο που θα αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου ή όταν ανακύψουν οικονομικές ή διοικητικές ανωμαλίες στην διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, οπότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καλέσει τα μέλη του σωματείου σε Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη που το ζήτησαν ή την εξελεγκτική επιτροπή τηρουμένων των προθεσμιών ανακοινώσεων που αναφέρθηκαν.
Άρθρο 15: ΑΠΑΡΤΙΑ
1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμός μελών, τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, και συνεδριάζει με όσα μέλη και αν παραστούν, αλλά για τα ίδια θέματα μόνο.
2.- Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, η λογοδοσία και η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, ως Πρόεδρος εκλέγεται «δι΄ ανατάσεως της χειρός» μέλος, που δεν μετέχει στην απερχόμενη διοίκηση ή δεν θέτει υποψηφιότητα για το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο.
3.- Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Άρθρο 16: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένας) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου, χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα διεξάγονται μυστικά, διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα είναι φανερές και γίνονται με ανάταση του χεριού.
Άρθρο 17: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.- Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια στην Τακτική Γενική Συνέλευση από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος.
2.- Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τον κατά τα ανωτέρω καταρτιζόμενο από το Δ.Σ. και εγκρινόμενο από τη Γ.Σ. πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και διανέμονται στους παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή. Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει μπροστά από τα ονόματα μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα μέσα σε φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου που του έχει δοθεί από την Εφορευτική Επιτροπή, σφραγίζεται από τον ίδιο και ρίχνεται στην κάλπη αφού πρώτα υπογράψει στον πίνακα ψηφισάντων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληρεί τους πιο πάνω όρους κηρύσσεται άκυρο. Φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη. Σαν επιτυχόντες από τους υποψηφίους συμβούλους θεωρούνται οι πέντε πρώτοι πλειοψηφίσαντες και σαν αναπληρωματικοί οι δύο επόμενοί τους. Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους.
Άρθρο 18: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου αποτελείται από πέντε (5) που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί την τριετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μέλη του σωματείου και είναι άμισθα.
Άρθρο 19: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε τις περισσότερες ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των συμβούλων που ισοψήφισαν. Τα διάφορα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.
Άρθρο 20: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα του σωματείου μία φορά τουλάχιστον κάθε δύο μήνες ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο, με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτού ή γραπτή πρόσκληση τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή πλειοψηφία, εκτός αν αποφασισθεί με σχετική πλειοψηφία η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας με φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και την δραστηριότητα του σωματείου, εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 21: ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από την σημείωσή της στο βιβλίο πρακτικών αυτού, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του μέλους αυτού.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα εκτός αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των 2/3, οπότε συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης.
3.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, παύσης, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο μέλος, σε αντικατάσταση αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 22: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου και κατευθύνει την δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών του.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής,
β) καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, Ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και δράσης αυτού και υποβάλλει αυτούς στην Γενική Συνέλευση για την έγκρισή τους,
γ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών,
δ) αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων
του σωματείου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, που στρέφονται κατά του σωματείου, για ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του σωματείου και γενικά εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως,
ε) διορίζει και παύει έμμισθο ή άμισθο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει το έργο, τα προσόντα, τον βαθμό και τις αποδοχές του,
στ) ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του σωματείου,
ζ) αποφασίζει ή/ και εγκρίνει κάθε οικονομική δαπάνη του σωματείου,
η) μπορεί με απόφασή του να ορίζει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα (ιδίως δε δικηγόρος ή λογιστής) δύνανται να εκπροσωπούν το σωματείο εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις καθορίζοντας στην απόφασή του τα όρια της εκπροσωπήσεως.
2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων του σωματείου, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3.- Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
4.- Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Άρθρο 23: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, και εν γένει ενώπιον πάσης διοικητικής και δικαστικής Αρχής. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση.
2.- Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος ή, όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος, αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις. Στην συνέχεια, πρέπει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωσή του και για να καθορισθεί από κοινού συνέχεια ενεργειών και για να γίνει έκθεση των πεπραγμένων υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
Γενικώς, πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του σωματείου, για την οργάνωση και την προώθηση των σκοπών αυτού.
Άρθρο 24: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος, εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του και συνεργάζεται με αυτόν για την εκτέλεση των αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του οργάνου αυτού.
Άρθρο 25: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας, πέρα από τα ως άνω καθήκοντα που μοιράζεται με τον Πρόεδρο, κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο περιουσίας του σωματείου, τα βιβλία πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής και Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής και την αλληλογραφία του σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του οργάνου αυτού.
Άρθρο 26: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 27: ΤΑΜΙΑΣ
1.- Ο Ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων του σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο νόμος. Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο σωματείο και δίνει αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ.
2.- Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις και με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. ή του Προέδρου. Τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις αναλήψεις διενεργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το ένταλμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
3.- Ο Ταμίας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο, παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του σωματείου και υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους.
4.- Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτείνει ο ίδιος και αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία δεν δύναται να αναπληρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
Άρθρο 28: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Οι σύμβουλοι έχουν συλλογική ευθύνη για το σωματείο, δεν έχουν όμως ούτε μειωμένα
δικαιώματα ούτε μειωμένες ευθύνες και υποχρεώσεις. Εκτός από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας), τα καθήκοντα των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατόπιν απόφασης του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 29: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 30: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.- Η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας της, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί την τριετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι και μέλη της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής. Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Δ .Σ.
2.- Η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος την συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.
3.- Το έργο της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου καθώς και η παροχή συμβουλών και υποβολή εισηγήσεων ή/ και συστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τα οικονομικά θέματα του σωματείου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του σωματείου με συμπεράσματα και προτάσεις. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, δικαιούται να ελέγχει όλα τα βιβλία αυτού και να ζητεί πληροφορίες από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5.- Η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση, όταν διαπιστώσει παρατυπίες στην οικονομική διαχείριση του σωματείου. Για τις παρατυπίες αυτές συντάσσει σχετική έκθεση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και αντίγραφό της παραδίδει σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του σωματείου.
Άρθρο 31: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία, τα οποία, πριν από την χρήση τους,
θεωρούνται από τον Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο:
α) Μητρώου Μελών,
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
γ) Πρακτικών Συνελεύσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Εσόδων - Εξόδων,
ε) Περιουσιακών Στοιχείων,
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Άρθρο 32: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του σωματείου σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή αυτής στο προβλεπόμενο από τον Α.Κ. βιβλίο.
Άρθρο 33: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο διαλύεται:
1. Με δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή τα ¾ των μελών του και υπάρξει απόφαση με πλειοψηφία του αυτού ποσοστού των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών:
α) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το Καταστατικό.
β) αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.
γ) αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί αδύνατοι ή παράνομοι.
2. Όταν τα μέλη του καταστούν λιγότερα από δέκα (10).
3. Με απόφαση της συνέλευσης των μελών.
Η διάλυση του σωματείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων, δίπλα στην εγγραφή του. Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε την διάλυσή του.
Άρθρο 34: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Το υπό διάλυση σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοζομένων των σχετικών περί σωματείων διατάξεων του Α.Κ.
Η περιουσία του σωματείου σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, διατίθενται για τους Σκοπούς του σωματείου για τα παιδιά της Βόρειας Συρίας ή, αν αυτό είναι αδύνατον, διατίθενται σε άλλο σωματείο, Οργανισμό ή νομικό πρόσωπο με ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.
Άρθρο 35: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή και εντός πλαισίου φέρει κυκλικά την επωνυμία του, ήτοι: «.................................................».
Άρθρο 36: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
Κατά το στάδιο της ιδρύσεώς του, το σωματείο εκπροσωπείται από τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του ή εκείνο το μέλος της ή εκείνα τα μέλη της στα οποία παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση σύμφωνα με το πρακτικό ιδρύσεως του σωματείου και εκλογής προσωρινής διοικούσας επιτροπής ή σύμφωνα με απόφαση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.
Ειδικότερα, το παραπάνω πρόσωπο ή πρόσωπα δύνανται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και ελέγχους για την εγγραφή μελών κατά το στάδιο ίδρυσης καθώς και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό του υπό ίδρυση σωματείου όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα και λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών του υπό ίδρυση σωματείου και να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους.
Άρθρο 37
Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα και τον Εισαγωγικό νόμο αυτού.

Άρθρο 38
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 38 άρθρα εψηφίσθη ομοφώνως κατ΄ άρθρον και εις το σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 7α
Αθήνα 10681
Ελλάδα
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
syndesmos@rojavakurdistan.gr
2103810564
Διπλωματική Αντιπροσωπεία P.Y.D.
pyd@rojavakurdistan.gr
2103810564
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
info@rojavakurdistan.gr
2103810564