Στόχοι του Συνδέσμου

2 Μαΐου 2017

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ», είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Αθήνα.

 Σκοπός του σωματείου είναι:

α) η παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά τής Βόρειας Συρίας και η υποβοήθηση και συμπλήρωση στο έργο της ήδη υπάρχουσας σχολικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
β) η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα παιδιά αυτά.
γ) η ίδρυση και λειτουργία σχολείων στην Βόρεια Συρία, κι ιδίως στην περιοχή Κομπάνι (Kobani) για την εκμάθηση ιδίως γλωσσών (κουρδική, αραβική, ελληνική, αγγλική, γαλλική), θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική) και μουσικής. Επίσης, για την μετάδοση και γνώση του ελληνικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
δ) η ίδρυση, ο εξοπλισμός και η λειτουργία ιατρείων στην Βόρεια Συρία, καθώς και υγειονομικών σταθμών, κέντρων υγείας και εν γένει μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
ε) Η υποστήριξη και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών της Βόρειας Συρίας με την αποστολή παιδαγωγών, ψυχολόγων, καλλιτεχνών και δημιουργών.

 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 Το σωματείο επιδιώκει την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών με τά ακόλουθα ιδίως μέσα και τρόπους:
α) με την συγκέντρωση χρημάτων προερχομένων από τις συνδρομές των μελών, δωρεές, και χορηγίες, καθώς και από τις εκδηλώσεις του σωματείου,
β) με την συγκέντρωση και αποστολή στην Βόρεια Συρία ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού προερχόμενου είτε από αγορά είτε από δωρεές, καθώς και ιατρικών εργαλείων και διαγνωστικών μηχανημάτων και συσκευών,
γ) την οργάνωση επισκέψεων και αποστολών αποτελούμενων από ιατρούς και συναφείς ειδικότητες,
δ) την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε τρίτη χώρα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για παιδιά από την Βόρεια Συρία,
ε) την συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη με δασκάλους, εκπαιδευτικούς και με υλικό (βιβλία, αναλώσιμα κ.λπ) της λειτουργίας του σχολείου,
στ) την συγκέντρωση και αποστολή εποπτικού υλικού απαραίτητου για την λειτουργία του σχολείου,
ζ) την χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά από την Βόρεια Συρία για εκπαιδευτικούς λόγους.

 Επί πλέον, το σωματείο δύναται  να προωθεί την επίτευξη των στόχων του ιδίως:

α) με την  συνεργασία με Μορφωτικά Ιδρύματα, με Νοσοκομεία και Κλινικές, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και με κάθε Αρχή, νομικό πρόσωπο και φορέα που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς
β) με την οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, αθλητικών επιδείξεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
γ) με την έκδοση βιβλίων και έντυπου υλικού,
δ) με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση των επιδιωκομένων σκοπών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 7α
Αθήνα 10681
Ελλάδα
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
syndesmos@rojavakurdistan.gr
2103810564
Διπλωματική Αντιπροσωπεία P.Y.D.
pyd@rojavakurdistan.gr
2103810564
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
info@rojavakurdistan.gr
2103810564